Školní psycholog

Činnost školního psychologa podléhá zákonu č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, psycholog se řídí Etickým kodexem pro práci školního psychologa a je vázán mlčenlivostí. Své služby poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům zdarma.

Školní psycholog provádí diagnostická a depistážní šetření za účelem prevence a zjištění příčin školní neúspěšnosti nebo vyhledání nadaných žáků. Pomáhá žákům při zjištění a práci s obtížemi v učení, poskytuje jim poradenství ohledně efektivních způsobů učení a ohledně kariérového poradenství. Pracuje s dětmi individuálně- nabízí jim konzultace osobních a výukových problémů, i skupinově - pracuje s třídními kolektivy k posílení pozitivních vztahů, hodnot a postojů.

Pro žáky:

Poradí ti školní psycholog:

Pro rodiče: